فرآیند تولید مستربچ مواد پلیمری و انواع افزودنیهای دیگر با نسبتهای مشخص به صورت بهینه در یک پایه پلیمری مشخص با یکدیگر ادغام و به صورت پیوسته وارد اکسترودر میشود و پس از ذوب شدن و مخلوط شدن از اکسترودر خارج می گردد و وارد ...

فرآیند تولید مستربچ مواد پلیمری و انواع افزودنیهای دیگر با نسبتهای مشخص به صورت بهینه در یک پایه پلیمری مشخص با یکدیگر ادغام و ...